• : 05523001600
Mesafeli Taşıma Sözleşmesi

Mesafeli Taşıma Sözleşmesi

MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İş bu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 01.01.2021 tarihinde güncellenmiştir.

1- SÖZLEŞMEDEKİ TARAFLAR KİMLERDİR?
Sözleşme, yazılım olarak sunulan hizmetin sağlayıcısı https://turkiyetoptancilarbirligi.com/ (buradan itibaren “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile bu yazılımdan faydalanacak kullanıcılar (buradan itibaren “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki bilgi ve şartlarda düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Alıcı bilgileri aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:

Ad soyadı veya Unvan: [Otomatik doldurulacak alandır]

Adres: [Otomatik doldurulacak alandır]

Eposta Adresi: [Otomatik doldurulacak alandır]

Telefon numarası: [Otomatik doldurulacak alandır]

Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

2 – HANGİ HİZMETLER SATILIYOR?

2.1 – Alıcı, işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen hizmetleri satın almıştır.

2.2 – Satın alınan hizmetin özellikleri ve kullanım koşulları https://turkiyetoptancilarbirligi.com/ web sitesindeki tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU NEDİR?

3.1 – İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın,  www.turkiyetoptancilarbirligi.com/ web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve ön bilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri haiz, hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2 – Alıcı, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3 – Ön Bilgilendirme Formu ve Alıcı adına gönderilecek hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

4 – SÖZLEŞME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAKTIR?

İşbu Sözleşme Alıcı ve Hizmet Sağlayıcı arasında, Alıcı tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın mail adresine e-posta yoluyla gönderilebilecektir.

5 – TESLİM VE İFA NASIL YERİNE GETİRİLECEKTİR?

5.1 – Alıcı, internet ortamı aracılığıyla satın aldığı hizmetler ile ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nu okuması ve akabinde bu form ve mesafeli sözleşme ile satış onayını yapmasını müteakip Alıcı adına satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınanlar sınırlı süreyle Alıcı’nın veya Alıcı’nın bildirdiği Kullanıcı’nın internet erişimine açılacak ve bu anda hizmetler Alıcı’ya teslim edilmiş olacaktır.

5.2 – Satın alınan hizmetlerin özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, Hizmet Sağlayıcı tarafından işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilecektir.

6 – ALICININ VERDİĞİ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

6.1 – Alıcı, satın almış olduğu hizmetleri satın almadan önce tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir.

6.2 – Alıcı, söz konusu hizmetleri satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir.

6.3 – Alıcı, satın aldığı hizmetleri tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu ve her bir ürünün web-sayfasından kolaylıkla ulaşabileceği Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda yürürlükteki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

7 – HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT

Hizmet Sağlayıcı, üçüncü taraflarca temin edilen Ürün ve Hizmetler hariç, kendisi tarafından sunulan hizmetlerle sınırlı olmak üzere işbu Sözleşme konusu hizmetlerin Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur.

8 – MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE ŞİRKETİN SORUMLULUĞU

8.1 – Hizmet Sağlayıcı, söz konusu hizmetlerle ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama, özellikle internet servisindeki ve iletişimdeki kesinti ve aksaklıklar ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

8.2 – Hizmetlerin sunumunun Hizmet Sağlayıcının kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu Alıcı’ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.

9 – MEYDANA GELEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

9.1 – Hizmet Sağlayıcı  ayrıca söz konusu hizmetlerle ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri {{9}} resmi web sitesinde veya belirlediği bir yöntem ile tüm Alıcı’lara duyurmakla yükümlüdür.

9.2 – Hizmet Sağlayıcı, hizmetler ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme, ücretli hizmetleri ücretsiz, ücretsiz hizmetleri ücretli yapma, kampanya ve paketler oluşturma yetkilerine sahiptir.

9.3 – Hizmet Sağlayıcı, her zaman tarifede değişiklik yapma ve sözleşme yenilemelerde bu tarifeyi kullanma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler Alıcı’nın satış sırasında beyan ettiği e-posta adresi aracılığıyla bildirilecektir.

10 – HİZMET SAĞLAYICININ HİZMET GARANTİSİ VE SORUMLULUĞU

10.1 – Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını Alıcı’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

10.2 – Hizmetlerin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Alıcı’nın sorumluluğunda olup, hizmetlerin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

10.3 – Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerle ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan; hizmetlerin Alıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

11- ABONELİK ALTYAPISIYLA KULLANDIKÇA ÖDEME NASIL GERÇEKLEŞİR?

11.1 – Alıcı tarafından seçilen hizmetler tekrarlı (taksitli) ödemeye bağlı olacak şekilde Aylık veya Yıllık faturalandırılır.

11.2 – Alıcı tarafından seçilecek hizmetlerin web sitesine ait tanıtım sayfasındaki ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmemiştir.

11.3 – Alıcı tarafından seçilecek hizmetlerin abonelik modeliyle uzaktan satış işlemi PayTR ödeme altyapısı desteğiyle gerçekleşir. Hizmet Sağlayıcı tarafından isteğe bağlı bir şekilde ve kullanıcılara bildirecek şekilde ödeme altyapısı sunan PayTR yerine başka bir firma tercih edilebilir.

12 – ABONELİĞİN İPTAL EDİLMESİ KOŞULLARI

Alıcı, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. 

13 – ALICI’NIN CAYMA HAKKI VAR MI?

İş bu sözleşme konusu olan yazılım olarak sunulan hizmetin (Software as a Service) yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Bu nedenle, işbu Sözleşme ve ilgili yönetmelik uyarınca Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkına sahip değildir.

14 – SÖZLEŞME NASIL SONA ERECEKTİR?

İşbu Sözleşme hizmetlerin Ön Bilgilendirme Formunda yer alan kullanım koşullarına göre sona erer

15 – YETKİLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE BAŞVURULARI

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

16 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE FATURALANDIRMA TARİHİ

16.1 – İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. İşbu Sözleşmenin okunarak Alıcı tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda Alıcı sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşmede sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.

16.2 – Alıcı’nın onayını takiben hizmetler aktive edilerek sunulmaya başlayacağından faturalandırma da aktivasyon tarihi itibariyle başlayacaktır.

16.3 – Sözleşmenin bir örneği Alıcı tarafından belirtilen işbu Sözleşme’de yer alan e-posta adresine Alıcı tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.